# Miervidi

 

Izziņas, atjaunotnes un kultūras centrs

© Fotobanka.lv

Cilvēces nozīmīgākās garīgās tradīcijas un prakses

- ieskats to sākotnē, mijiedarbībā un attīstībā


 

Īsumā

Apjoms:  15 lekciju kurss.  50 akadēmiskās stundas.

Norises laiks: par kursu klātienē ziņosim 2018. gada oktobrī.

Lekciju datumi un laiki:

Šobrīd kurss ir pieejams ierakstos!

Sertifikāts: Dalībniekiem tiks izsniegts Profesionālās pilnveides un tālākizglītības iestādes "MIERVIDI" sertifikāts.

Visa kursa cena: 169 EUR

Kursu var apmaksāt vienā, divos vai trīs maksājumos.

 • Reģistrācijas maksa: 59 EUR
 • Otrais maksājums: 55 EUR
 • Trešais maksajums: 55 EUR

Jūs esat aicināti arī apmeklēt atsevišķas lekcijas, cena: 14 EUR

 

15 lekciju kursa cena, klausoties 2018. gada audio ierakstus ON-LINE: 75 EUR

 

Apraksts

Kursa ietvaros tiks sniegs plašāks ieskats par senākajām un mūsdienās nozīmīgākajām cilvēces garīgajām tradīcijām: Indoeiropeisko, kas ienesa un izplatīja pasaulē nevardarbības ētiku, meditācijas praksi, veģetārisko dzīvesveidu, kļūstot par pamatu Hinduismam, Budismam, Jogai, kā arī ietekmēja Sikhisma, Sūfisma, Platonisma, Pitagorisma rašanos un attīstību; Semītisko (ebreju-arābu) tradīciju, kurai daļēji piederīga arī Kristietība un kas sekotāju un izplatības ziņā pasaulē ir lielākā; Tālo Austrumu tradīciju, kuras šūpulis bija Senā Ķīna un kas ilgstoši attīstījās salīdzinoši noslēgti no pārējās pasaules.

Aplūkojot Senās Indijas garīgo mantojumu, mēģināsim izsekot tā veidošanās un attīstības ceļam no Vēdu himnām un uguns rituāliem līdz Upanišādu Vēdantas garīgi praktiskajām atziņām un Jogai. Detalizētāk pieskarsimies tieši Upanišādu pasaules skatījumam un Jogas pamatceļiem jeb margām t.i. džņāna, karma, bhakti jogai, kā arī klasiskās radža jeb aštanga jogas prakses struktūrai un ar to saistītajiem pārpratumiem un mītiem; mazliet tuvāk iepazīsimies arī ar Upanišādu, Bhagavadgītas un Dhammapādas tekstiem.

Runājot par Semītisko tradīciju un ar to saistīto kristietību pieskarsimies gan jūdaisma vēsturiskajām peripētijām, kabalai un hasidismam; kristietības kontekstā viduslaiku katoļu misticismam, pareizticīgajam hēsihasmam un islāma mijiedarbībā ar Vēdantu dzimušajam sūfismam; ieskatīsimies atsevišķās šo tradīciju īpatnībās.

Runājot par Tālo Austrumu tradīciju ielūkosimies Daoisma, Konfūcisma vēsturē, kā arī Ineāceja no Indijas - budisma un vietējā daoisma mijiedarbībā tapušajam.
Kursa ietvaros veltīsim laiku vēsturiski fiksētu apgaismoto personību apskatam un protams klausītāju tematiskajiem jautājumiem un atbildēm uz tiem.

 

Kursa laikā tiks meklētas atbildes uz dažādiem jautājumiem, tostarp:

 • Kā rodas tas, ko pieņemts saukt par garīgumu?
 • Kā attīstās cilvēka prieksštati par sevi, pasauli un iespējām sevi iepazīt un mainīt?
 • Kā pilnveidojot sevi, cilvēks rod ceļu uz Universālo?
 • Kā cilvēce izaug līdz tām vērtību un prakšu sistēmām, kas plaši pazīstamas un dominē pasaules kultūrvidē?
 • Kādi mīti, ideoloģiski šabloni un vienkārši pārpratumi bieži traucē adekvātu šo tradīciju izpratni?
 • Ar ko atšķiras garīgais un reliģiskais, vai lūgšana un mantra ir viens un tas pats?
 • Kas ir tas, ko tulkojot Eiropas valodās sāk apzīmēt ar vārdu "meditācija" un kāds tam sakars ar cilvēka iedzimtām apziņas spējām?
 • Kā atpazīt autentiskas garīguma izpausmes no tirgus reliģiozitātes, sektantiskām reliģiskām mācībām vai šķietami psiholoģiskām teorijām?

Šie un daudzi citi jautājumi gūs savu atspoguļojumu dotajā lekciju ciklā, kuru tā autors arvien tiecas papildināt un pārstrādāt, lai pilnīgāk ieskicētu galvenos jēdzienus un nozīmīgākās norises cilvēces garīgajā un reliģiskajā kultūrā; jo īpaši tos , kas saistās ar indivīda garīgās pieredzes uzkrāšanu, filtrēšanu un tālāknodošanu, ar sakrālā un mistikā pārdzīvojuma jēdzieniem , kā arī ar garīgo prakšu veidošanās apstākļiem, dažādu tradīciju mijiedarbību un izplatību.

 

Piecpadsmit lekciju saturs*:

1. Lekcija
Ievadvārdi: mazliet sevi un par kursa priekšvēsturi.
***
Jāņtārpiņš naktī: cilvēka rašanās kā apzinātības paplašināšanās.
Divas evolūcijas dimensijas un laiks. Cilvēka paštranscendences fenomens.
Pasaules uzskats pasaules izjūtas laukā: instinkts, domāšana, intuīcija.
Iekšējās pieredzes avoti: sapņu realitāte, īpašās maņu spējas, vienotības/ kopības pieredze.
 
2. Lekcija
Kultūra starp sakrālo un profāno radīšanas un atmiršanas laukā.
Divi zīmīgi skatījumi uz reliģiju: Kārlis Markss un Mirča Eliade.
Garīgā pieredze un reliģijas struktūra: teoloģiskās idejas un rituālās izpausmes.
Izcelt, uzturēt un nodod tālāk: kults, tā struktūra un kultūra kā process.

3. Lekcija
Arhaiskās reliģiskās formas: animisms, fetišisms, totēmisms, šamanisms un to specifika.
Agrīnais garīgais meklējums: garīgās un enerģētiskās prakses, maģijas tehnoloģija, ticības intuitīvais misticisms un ticējumi.
Iniciācijas rits un tā nozīme. Eksotēriskais un ezotēriskais.

4. Lekcija
Kā cilvēka pašizpratne ietekmē indivīda un sabiedrības dzīves kvalitāti?
Semītu mototeisms, persiešu duālisms, grieķu/romiešu politeisms, senindiešu monisms.
Cilvēks un pasaule Senajā Ēģiptē un Divupē: Mūžības atslēgas un zīlēšanas spēle.
Bībeliski-Korāniskās pasaules ainas un cilvēka izpratnes aizsākumi un pamati Tuvo Austrumu senkultūrās.

5. Lekcija
Indoeiropeiskā tradīcijas sākotne: senie ārji, Vēdas un Eiropa.
Dieviškais panteons Vēdās, Rita un varnu sabiedrība.
Rituālā reliģija un jēgas meklējumi. Ziedojuma būtība un Upanišādas.
Brahmaņi ortadoksi, disidenti - šrāmani, dravīdiskās tradīcijas un tantra.

6. Lekcija
Upanišādu Vēdanta: cilvēka atklāšana kā pasaules atminēšana.
Nezūdošais zūdošajā: Ātmans, Brahmans un Samsāras ritums.
Dzīves šūpoles starp dharmu un karmu. Izmukt no mājām: mokša un maija.
Pirmais ceļš uz satvaru ar Absolūto - Džņāna marga. Jogas sākotne.

7. Lekcija
Mahabhāratas Bhagavadgīta: jauni garīgās pieredzes apvāršņi.
Šrī Krišnas mācība: karma un bhakti margas.
Motivācijas, rīcības un apziņas stāvoļu klasifikācija.
Vēdiskais versus Vēdantiskais. Joga starp Vēdantu un Tantru. Kundalīni.

8. Lekcija

Patandžāli un astoņi jogas rīki.
Jogas sirds: dhārana un dhjāna (koncentrācija un meditācija).
Āsanas un pranajāma: augļi un pārpratumi.
Upanišādas, Joga un garīgās sirds noslēpums.

9. Lekcija
Siddhartas Gautamas Budisms un Mahavīras Džainisms: garīgā un sociāli/reliģiskā revolūcija.
Starp Gautamu Budu un Budām: skolu atvases nirvānas ceļos.
Bodhīsatva versus arhats: ētiskā ideāla transformācija. Mahājāna un Teravada.
Tukšums un līdzcietība: budisma mācības vēsturiskā griezumā starp prātu, sirdi un rituāliem.

10. Lekcija
Semītiskās tradīcijas koks: Jūdaisms un Islāms. Kristietība kā poteszars.
Jūdaistiskais misticisms: no kabalas skolotājiem līdz hasīdu cadikiem un rebēm.
Mozus un Jēzus ētiskais kontrasts: semītiskās un indoeiropeiskās pieredzes sintēze.
Agrīnās kristīgās askētiskās prakses

11. Lekcija
Katoliskais misticisms: sv. Asīzes Francisks, Meisters Ekharts, sv. Avilas Terēze u.c.
Pareizticīgo hēsihasms: No sv.Gregorija Palamas līdz sv. Serafimam no Sarovas.
Mūsdienas: no kristīgās meditācijas līdz harizmātiski - kristīgajam šamanismam.

12. Lekcija
Islāms un sūfisms. Agrīnās sūfisma skolas un sadursme ar ortodoksiju.
Dievizziņa, askētisms un mīlestība: dervišu dzeja un deja. Rūmī.
Sūfija ceļojuma iezīmes un iekšējās piestātnes.
Sūfisms mūsdienās.

13. Lekcija
Tālo Austrumu tradīcija: Debesis, rituāls un lielais Dao.
Konfūcijs un Laodzi: Apkopotas runas un Traktāts par Dao un de.
Iekšējā un ārējā alķīmija. Ci Gun.
Japāna - Dievietes Amaterasu zeme starp šinto un budismu

14. Lekcija
Apgaismotās personības nozīmīgāko tradīciju vēsturē: ieskats dzīvēs un idejās (izlases veidā)

15. Lekcija
Reliģiju un garīgo prakšu perspektīvas cilvēces izaugsmes un tehnoloģiju attīstības kontekstā.
Sektantisms, fundamentālisms un misticisms.
Garīgas prakses kultūra.

 

* Kurss savā struktūrā, lai arī pamatos sekos iepriekš minētai tēmu loģikai, tomēr nebūs pilnībā pakļauts tematiskajam plānam striktā veidā, bet pieļaus tematiskās atkāpes, vadoties pēc lektora un klausītāju mijiedarbības un ieinteresētības;

 

Par lektoru

Valdis Svirskis - filosofijas zinātņu maģistrs (LU,1998), filosofijas un reliģisko ideju vēstures pasniedzējs.
Kopš 1994.gada sistemātiski apgūst Šri Činmoja meditācijas jogu. Brīvajā laikā interesējas par garīgu mūziku, kino, dzeju un mākslu, mīl skriet. 1999.gadā uzsāk pasniedzēja darbu  Ekonomikas un Kultūras augstskolā, Baltijas starptautiskajā akadēmijā, Latvijas Policijas akadēmijā un Puškina Licejā; lasa lekcijas garīgās prakses kultūras jautājumos Latvijā un ārpus tās robežām, sabiedriskā kārtā vada meditācijas seminārnodarbības. Gadu gaitā sadarbojās ar tādiem izdevumiem kā “Mistērija”, “Taka”, „Patiesā dzīve”, intervijas ar viņu ir publicētas žurnālos "Citāda pasaule", "Ievas stāsti", „Annas psiholoģija”, “Praktiskā astroloģija”. Viņš ir daudzkārtējs Latvijas radio raidījuma „Kā labāk dzīvot” un LTV agrākā raidījuma „Šeit un tagad” viesis. Daudzkārtējs Introvertās mākslas festivāla ‘Ad lucem’ dalībnieks. Valdis ilgstoši sadarbojas ar O.Peipiņa Dziedniecības centru/skolu “Akvilona”, Sokrāta tautskolu un Rīgas Šri Činmoja centru.
Vadot nodarbības parasti lielu vērību piešķir kopsakarībām, kopainas radīšanai un protams arī humoram.

 

Jautājumi: Ja nezināt vai šis kurss ir priekš jums, tad atnāciet atsevišķi lekciju un tad varēsiet izlemt par dalību kursā kopumā.

Reģistrācija

Pēc pieteikuma saņemšanas mēs ar jums sazināsimies, lai precizētu reģistrācijas, kursa apmaksas un piedalīšanās nosacījumus. Reģistrācija ir pabeigta pēc apmaksas veikšanas.

Vietu skaits lekciju kursa grupā ir ierobežots, tāpēc aicinām pieteikties savlaicīgi!

Pieteikties