Izziņas, atjaunotnes un kultūras centrs

© Fotobanka.lv

Cilvēces nozīmīgākās garīgās tradīcijas un prakses

- ieskats to sākotnē, mijiedarbībā un attīstībā

 

Šobrīd kursā visas dalības vietas ir rezervētas, tāpēc pieteikties on-line pagaidām nav iespējams! Sakarā ar to, ka daļa dalībnieku par savu piedalīšanos visā kursā izlems pēc 1. nodarbības, tad sazinieties ar mums no 23. janvāra un mēs pateiksim jums par iespējām piedalīties.


Īsumā

Apjoms:  15 lekciju kurss.  50 akadēmiskās stundas.

Norises laiks: piektdienu un sestdienu vakaros no 18:15 līdz 21:00.

Datumi: Skatiet pie lekciju satura vai kalendārā

On-line: Klātienē kavētās lekcijas jums būs iespēja noklausīties audioierakstos tiešsaistē mūsu mājas lapā.

Sertifikāts: Dalībniekiem tiks izsniegts Profesionālās pilnveides un tālākizglītības iestādes "MIERVIDI" sertifikāts.

 

Apraksts

Kursa ietvaros tiks sniegs plašāks ieskats par senāko un nozīmīgāko no pasaulē dominējošām garīgajām tradīcijām – Seno Ārju jeb Indoeiropeisko garīgo tradīciju, kas atnesa mums nevardarbības ētiku, veģetārisma filosofiju, kļuva par pamatu Hinduismam, Budismam, Džainismam un Jogai, kā arī ietekmēja Sikhisma, Sūfisma, Platonisma un Pitagorisma rašanos un attīstību. Kursā  tiks veltītā uzmanība arī divām citām vadošajām tradīcijām – Jūdaiski-Kristīgi-Islāmiskajai, kas skaita sekotāju un izplatības ziņā pasaulē ir lielākā un Tālo Austrumu jeb Ķīnas tradīcijai, kas ir ilgstoši pastāvēja salīdzinoši noslēgta no pārējās pasaules.

Aplūkojot Senās Indijas garīgo mantojumu, mēģināsim izsekot tā veidošanās un attīstības ceļam no Vēdu himnām un uguns rituāliem līdz Upanišādu Vēdantas garīgi praktiskajām atziņām un Jogai. Detalizētāk pieskarsimies tieši Upanišādu pasaules skatījumam un Jogas pamatceļiem jeb margām t.i. džņāna, karma, bhakti jogai, kā arī klasiskās radža jeb aštanga jogas prakses struktūrai un ar to saistītajiem pārpratumiem un  mītiem; mazliet tuvāk iepazīsimies  arī ar Upanišādu, Bhagavadgītas un Dhammapādas tekstiem.

Runājot par Jūdaistiski kristīgi islāmisko tradīciju, skarsim arī viduslaiku kristīgās garīgās prakses, tostarp Hēsihasmu un islāma mijiedarbībā Vēdantu dzimušo Sūfismu un to īpatnības; Kursa ietvaros veltīsim laiku vēsturiski fiksētu apgaismoto personību apskatam un protams klausītāju tematiskajiem jautājumiem un atbildēm uz tiem.

Kursa laikā tiks meklētas atbildes uz dažādiem jautājumiem, piemēram:

 • Kā rodas tas, ko pieņemts saukt par garīgumu? 
 • Kā attīstās cilvēka prieksštati par sevi, pasauli un iespējām sevi  iepazīt un mainīt? 
 • Kā pilnveidojot sevi, cilvēks rod ceļu uz Universālo? 
 • Kā cilvēce izaug līdz tām vērtību un prakšu sistēmām, kas plaši pazīstamas un dominē pasaules kultūrvidē? 
 • Kādi mīti, ideoloģiski šabloni un vienkārši pārpratumi bieži traucē adekvātu šo tradīciju izpratni? 
 • Ar ko atšķiras garīgais un reliģiskais, vai lūgšana un mantra ir viens un tas pats? 
 • Kas ir tas, ko tulkojot Eiropas valodās sāk apzīmēt ar vārdu  "meditācija" un kāds tam sakars ar cilvēka iedzimtām apziņas spējām? 
 • Kā atpazīt autentiskas garīguma izpausmes no tirgus reliģiozitātes, sektantiskām reliģiskām mācībām vai šķietami psiholoģiskām teorijām?

Šie un daudzi citi jautājumi gūs savu atspoguļojumu  dotajā lekciju ciklā, kuru tā autors arvien tiecas papildināt un pārstrādāt, lai pilnīgāk ieskicētu  galvenos jēdzienus un  nozīmīgākās norises cilvēces garīgajā un reliģiskajā kultūrā;  jo īpaši tos , kas  saistās ar indivīda garīgās pieredzes uzkrāšanu, filtrēšanu  un tālāknodošanu, ar sakrālā un mistikā pārdzīvojuma jēdzieniem , kā arī  ar garīgo prakšu veidošanās apstākļiem, dažādu tradīciju mijiedarbību un izplatību.

 

Piecpadsmit lekciju saturs*:


1. Lekcija - 20. janvāris, piektdiena

 • Kas ir kas – jēdzienu etimoloģija un stereotipu karuselis.  
 • Cilvēka rašanās: sapņu pasaule un īpašās maņu spējas.
 • Intuīcija, iztēle un šķitums – pasaules izjūtas un uzskata būve.
 • Starp sakrālo un profāno. Iekšējās pieredzes dimensijas un vērtību  izcelšanās. 

2. Lekcija - 28. janvāris, sestdiena

 • Kā dzimst reliģijas?  Mistiskā pieredze, teoloģiskās konstrukcijas un rituālu izrāde.
 • Rituāli, kults, tā struktūra un garīgās kultūras process.
 • Garīgās prakses un enerģētiskās prakses. 
 • Maģijas tehnoloģija un ticības misticisms.

3. Lekcija - 4. februāris, sestdiena

 • Animisms un pašapziņas atmoda.
 • Talismani, Totēms un Šamanis – arhaiskās ekstāzes prakses starp maģiju un agrīno garīgo meklējumu.
 • Eksotēriskais un ezotēriskais
 • Nāve un atdzimšana –iniciācijas riti.

4. Lekcija - 11. februāris, sestdiena

 • Senās Ēģiptes un Divupes  cilvēka un pasaules redzējumi:  Mūžības atslēgas un  bezcerīgas zīlēšanas spēle. 
 • Bibliski-Korāniskās pasaules ainas un cilvēka izpratnes aizsākumi un pamati senkultūrās.
 • Kā skatījums uz cilvēku ietekmē indivīda un sabiedrības dzīves kvalitātes?
 • Semītu mototeisms, irāņu duālisms, grieķu/romiešu heroiskais politeisms

5. Lekcija- 24. februāris, piektdiena

 • Indoeiropeiskā tradīcijas sākotne:  Senie Ārji, Vēdas un Eiropa.
 • Dieviškais panteons, Rita un varnu sabiedrība..
 • Rituālā reliģija un jēgas meklējumi. Ziedojuma būtība un Upanišādas. 
 • Brahmaņi ortadoksi, disidenti , dravīdiskās tradīcijas.

6. Lekcija - 4. marts, sestdiena

 • Upanišādu Vēdanta: pasaules atklāšana  kā cilvēka atminēšana.  
 • Nezūdošais zūdošajā:  Ātmans, Brahmans un Samsāras ritums.
 • Dharmas un Karmas šūpoles. Mokša un Maija.  
 • Ceļš uz satvaru ar Absolūto – Džņāna marga. Jogas sākotne.

7. Lekcija - 10. marts, piektdiena

 • Mahabhārata un Šrī Krišnas Bhagavadgīta: jauni garīgās pieredzes apvāršņi.
 • Karma un Bhakti margas.
 • Motivācijas, rīcības un apziņas stāvoļu klasifikācija.
 • Vēdiskais  versus Vēdantiskais.  Joga starp Vēdantu un Tantru.  Kundalīni.

8. Lekcija - 17. marts, piektdiena

 • Patandžāli un astoņi jogas rīki.
 • Jogas sirds: dhārana un dhjāna (koncentrācija un meditācija).
 • Āsanas un pranajāma: augļi un pārpratumi.
 • Upanišādas , Joga un  garīgās sirds noslēpums.

9. Lekcija - 25. marts, sestdiena

 • Siddhartas Gautamas Budisms un Mahavīras Džainisms: garīgā un sociāli/reliģiskā revolūcija.
 • Starp Gautamu  un daudziem Budām:  skolu koks un prakses nirvānas ceļos.
 • Bodhīsatva versus arhats: ētiskā ideāla transformācija. Mahājāna un Terevada.
 • Tukšums un līdzcietība:  budisma mācības starp prātu, sirdi un rituāliem.

10. Lekcija - 1. aprīlis, sestdiena

 • Semītiskās tradīcijas koks: Jūdaisms, Kristietība un Islāms
 • Jūdaistiskais misticisms: no kabalas skolotājiem līdz hasīdu cadikiem un rebēm.
 • Mozus un Jēzus ētiskais kontrasts: semītiskās un indoeiropeiskās pieredzes sintēze.
 • Agrīnās kristīgās askētiskās prakses

11. Lekcija - 15. aprīlis, sestdiena

 • Katoliskais misticisms: sv. Asīzes Francisks, Meisters Ekharts ,sv. Avilas Terēze u.c.
 • Pareizticīgo hēsihasms: No sv.Gregorija Palamas līdz sv.Sarovas Serafimam u.c.
 • Mūsdienas:  no kristīgās meditācijas līdz harizmātiski - kristīgajam šamanismam.

12. Lekcija - 21. aprīlis, piektdiena

 • Islāms un sūfisms. Agrīnās sūfisma skolas un sadursme ar ortodoksiju.
 • Dievizziņa, askētisms un mīlestība.
 • Mistiskās mīlestības meklētāji: dervišu dzeja un deja. Rūmī.
 • Sūfija ceļojums un iekšējās  piestātnes.

13. Lekcija - 29. aprīlis, sestdiena

 • Tālo Austrumu tradīcija: Debesis , rituāls un lielais Dao.
 • Konfūcijs un Laodzi:  Apkopotas runas un  Traktāts par Dao un de.
 • Rituāls un pagātne. Iekšējā un ārējā alķīmija. Ci Gun.
 • Japāna - Uzlecošās Saules - Dievietes Amaterasu zeme starp šintõ un budismu

14. Lekcija - 13. maijs, sestdiena

 • Apgaismotās personības nozīmīgāko tradīciju vēsturē: ieskats dzīvēs un idejās (izlases veidā)

15. Lekcija - 20. maijs, sestdiena

 • Sektantisms, fundametālisms  un misticisms
 • Marginālās idejas , prakses un grupas mūsdienās
 • Reliģijas un garīgo prakšu tagadne un nākotne.

 

* Kurss savā struktūrā, lai arī pamatos sekos iepriekš minētai tēmu loģikai, tomēr nebūs pilnībā pakļauts tematiskajam plānam striktā veidā, bet pieļaus tematiskās atkāpes, vadoties pēc lektora un klausītāju mijiedarbības un ieinteresētības;

 

Par lektoru

Valdis Svirskis filosofijas zinātņu maģistrs (LU,1998), filosofijas un reliģisko ideju vēstures pasniedzējs dažādās mācību iestādēs; kopš 1994.gada sistemātiski apgūst Šri Činmoja meditācijas jogu; brīvajā laikā interesējas par garīgu mūziku, dzeju un mākslu; mīl skriet;

No 1999.gada sabiedriskā kārtā vada meditācijas seminārnodarbības un lasa lekcijas garīgās prakses jautājumos Latvijā un ārpus tās robežām. Sadarbojas ar žurnālu „Patiesā dzīve”, intervijas ar viņu ir publicētas arī žurnālos „Taka”, „"Mistērija", "Citāda pasaule", "Ievas stāsti", „Annas psiholoģija”; vairāku gadu garumā viņš ir bijis daudzkārtējs Latvijas radio raidījuma „Kā labāk dzīvot?” un LTV raidījuma „Šeit un tagad” viesis; pastāvīgs Introvertās mākslas festivāla Ad lucem  dalībnieks;

Ilgstoši sadarbojas ar O.Peipiņa Dziedniecības centru Akvilona, Sokrāta tautskolu un Rīgas Šri Činmoja centru. Vadot nodarbības parasti lielu vērību piešķir garīgās prakses vispārējo principu apguvei, sistemātiskam Vēdantas un augstās jeb uz meditācijas un tikumības kopšanu orientētās jogas ideju piemērojumam ikdienas praksē; mantriskai dziedāšanai un protams humoram.

Visa kursa cena: 169 EUR

Kursu var apmaksāt vienā, divos vai trīs maksājumos.

 • Reģistrācijas maksa: 59 EUR
 • Otrais maksājums līdz 1. martam: 55 EUR
 • Trešais maksajums līdz 10. aprīlim: 55 EUR

Atsevišķas lekcijas cena: 14 EUR

 

Jautājumi: Ja nezināt vai šis kurss ir priekš jums, tad atnāciet uz pirmo vai kādu citu lekciju un tad varēsiet izlemt par dalību kursā kopumā.

 

Reģistrācija

Pēc pieteikuma saņemšanas mēs ar jums sazināsimies, lai precizētu reģistrācijas, kursa apmaksas un piedalīšanās nosacījumus. Reģistrācija ir pabeigta pēc apmaksas veikšanas.

Vietu skaits lekciju kursa grupā ir ierobežots, tāpēc aicinām pieteikties savlaicīgi!