Izziņas, atjaunotnes un kultūras centrs

© Fotobanka.lv

Privātuma politika attiecībā uz apzinātības nodarbībās ievāktajiem personu datiem

Personas datu apstrādes pārzinis: Rīgas Domes nodarbībām - Rīgas domes Labklājības departaments, adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010.; Jelgavas novada nodarbībām - Jelgavas novada pašvaldība, Plānošanas un attīstības departaments, Attīstības daļa, Pasta iela 37, Jelgava, Latvija, LV-3001.

Personas datu apstrādes vieta: Rīgas Domes nodarbībām - Rīgas domes Labklājības departaments, Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010.; Jelgavas novada nodarbībām - Jelgavas novada pašvaldība, Plānošanas un attīstības departaments, Attīstības daļa, Pasta iela 37, Jelgava, Latvija, LV-3001

Personas datu apstrādes operatots: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ TOTARI”, Vienotais reģistrācijas Nr. 40003905366, turpmāk saukta – Centrs “MIERVIDI”.  Adrese: Centrs “MIERVIDI”, Rīga, Sapieru iela 1B-1, LV-1012, e-pasts: sveiks@miervidi.lv

Centrs “MIERVIDI” sniedz pakalpojumu “Apzinātības veicināšanas nodarbības garīgās veselības profilaksei”. Šis pakalpojums tiek realizēts iepirkuma “Veselību veicinošas un izglītojošas lekcijas un nodarbības” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.4.2./16/I/021 “Mēs par veselīgu Rīgu!” ietvaros.

Pakalpojuma sniegšanas laikā Centrs “MIERVIDI” ievāc apzinātības nodarbību dalībnieku personas datus Personas datu apstrādes pārziņa uzdevumā.

Datu drošības nodrošināšana: Lai garantētu ievāktās informācijas drošību, Centrs “MIERVIDI”  ir ieviesusi elektroniskus, fiziskus un administratīvus drošības pasākumus. Jūsu dati tiek glabāti drošībā. Tie ir aizsargāti pret jebkuru organizāciju vai privātpersonu neatļautu piekļuvi, atklāšanu, pārveidošanu vai iznīcināšanu.

 

Iesniedzot savus personas datus tiešsaistes pieteikuma veidā, kā arī klātienē parakstot dalībnieka aptaujas anketu vai tiešsaistē reģistrējoties nodarbībai ar savu vārdu, uzvārdu un ieslēgtu video kameru, katrs dalībnieks apliecina, ka:

1. piekrīt norādīto un valsts reģistros pieejamo personas datu uzglabāšanai, apstrādei, kā arī pārbaudei, lai veiktu personas identifikāciju;

2. piekrīt, ka normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, kārtībā un apjomā personas dati var tikt nodoti citām kompetentajām institūcijām to funkciju nodrošināšanai;

 

Dalībnieku saraksts: Dalībnieku saraksts ir nodarbības dalībnieku saraksts, kurā Centrs Miervidi vai Dalībnieks pats ieraksta savu Vārdu un Uzvārdu, kontaktinformāciju, kas ietver e-pastu un/vai tālruņa numuru, kā klātienes nodarbībā Dalībnieks parakstās par dalību nodarbībā vai tiešsaistes nodarbībā lieto ieslēgtu video kameru. Saskaņā ar šo Privātuma politiku Jums ir jāņem vērā, ka Jūsu personas dati, kas ietverti dalībnieku sarakstā vai Jūsu vārds uzvārds un attēls tiešsaistē būs apskatāmi arī citiem nodarbības dalībniekiem. Piesakoties nodarbībai Jūs piekrītat šādai reģistrācijas kārtībai.

 

Fotogrāfēšana, filmēšana pasākuma laikā: Lūdzam ņemt vērā, ka atsevišķu klātienes nodarbību laikā no organizatoru puses var tikt veiktas foto fiksācijas uz kurām būs redzami pasniedzēji un nodarbības dalībnieki, kā arī tiešsaistes nodarbības laikā tiks veikta visu dalībnieku foto fiksācija jeb "screen shot". Dalībniekiem fotografēt klātienes un tiešsaistes nodarbību laikā nav atļauts.

 

Personas datu apstrādes mērķis: Eiropas Sociālā fonda veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu dalībnieku/ apmeklētāju datu apstrāde un analīze, lai varētu sasniegt projektā ietvertos noteiktos mērķus, kā arī fiksēt reālo dalībnieku piedalīšanās faktu.

 

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats:  2016. gada 17. maija Ministru kabineta noteikumu Nr.310 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1. pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" un 9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" īstenošanas noteikumi"  66.2.apakšpunktā noteiktajam, ka pašvaldībām ir pienākums uzkrāt datus par  mērķa grupām (iedzīvotāji, kuri dzīvo teritorijā ārpus pilsētām ar iedzīvotāju blīvumu zem 50 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru;, trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji, bezdarbnieki, personas ar invaliditāti,  iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem, bērni) atbilstošo atbalstu saņēmušo unikālo personu skaitu.

 

Iespējamie personas datu saņēmēji: Eiropas Savienības fondu administējošās iestādes - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (sadarbības iestāde), Veselības ministrija (atbildīgā iestāde).

 

Datu, tostarp īpašās kategorijas datu, ievākšana, apstrāde un uzglabāšana atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 2016/679 (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām.

 

Dzēšanas termiņi: Centrs "MIERVIDI" nodarbību dalībnieku personas datus nodod Personas datu apstrādes pārzinim divu mēnešu laikā, no to ievākšanas brīža. Pēc Datu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas mēneša laikā Centrs MIERVIDI pilnībā dzēš visus ievāktos Dalībnieku Personas datus. Tiešsaistes lekciju video ierakstus Cents MIERVIDI var paturēt tālākai izmantošanai, iepriekš parūpējoties, lai šajos ierakstos nebūtu redzama un identificējama dalībnieku personas datu informācija.

 

Personas datu mainīšana vai dzēšana: Jums ir tiesības atsaukt dodo piekrišanu datu apstrādei un tiesības pieprasīt uzkrāto un apstrādāto datu dzēšanu vai mainīšanu. Jums ir tiesības saņemt informāciju par uzkrāto un apstrādāto datu apjomu pie datu pārziņa, iepriekš sazinoties pa tālruni: +371 67037314 vai +371 67181396

 

Ja Dalībnieks aizpildot pieteikumu tiešsaistē vai klātienē piekrīt saņemt savā e-pastā centra Miervidi jaunumus, vai dalībnieks vēlas nodot Centra "MIERVIDI" rīcībā citus savus personas datus, tad šādā gadījumā Centrs Miervidi kļūst par iegūto personas datu pārzini un rīkojas saskaņā ar Centra Miervidi Privātuma politiku.