Izziņas, atjaunotnes un kultūras centrs

© Fotobanka.lv

Lekciju kurss: Garīguma vēsture


Dalības maksa

Kursa cena par visām 15 lekcijām kopā: 163,50 EUR

Audio lekciju cena ar 70% atlaidi - 49 EUR

Piesakieties kursam un mēs Jums nosūtīsim pirmo lekciju noklausīties bez maksas!

Jūs varat izlemt par kursa iegādi pēc pirmās lekcijas noklausīšanās!

 

Īsumā

Kursa apjoms:  15 lekciju kurss.  42 stundas.

 

Par kursu


Kursa ietvaros, caur vēsturisko garīgo tradīciju prizmu, izsekosim kā dzimst, veidojas un pieaug garīgums - unikāla cilvēka ētiskā pašapziņa; kā no senākajām un primitivākajā ētiskās un tikumiskās pasapziņas formām cilvēks un vina kultūra nonāk lidz un mūsdienās
nozīmīgākajām cilvēces garīgajām tradīcijām.
Īpašu vērību kursā veltīsim trim vadošajā garīgajām pasaules tradīcijām:
Indoeiropeiskajai, kas ienesa
un izplatīja pasaulē antīko platonisma filosofiju, nevardarbības ētiku, meditācijas un jogas vingrošanas praksi,
veģetāro un vegāno dzīvesveidu un moderno zinātni, kļūstot par pamatu ne tikai mūsdienu rietumu sabiedrībai, bet arī vērienīgajam Hinduismam un Budismam; mazliet tuvāk iepazīsimies arī ar dažiem šīs tradīcijas virzienu svēttekstiem.

Ebreju/arābu jeb semītiskais tradīcijai, kā arī ar to un indoeiropeisko tradīciju saistītajai kristietība
pieskarsimies gan jūdaisma vēsturiskajām peripētijām, kabalai un
hasidismam, gan austrumu kristietībā dzimušajai  svētklusēšanai (hēsihasmam), gan rietumeiropas katoļu misticismam,
Paskatīsimies islāma mijiedarbībā ar Vēdantu dzimušajam
sūfismam.

Tālo Austrumu tradīcijai, ielūkojoties Daoisma, Konfūcisma atziņās un vēsturiskajās izpausmēs, kā arī pasekosim
ieceļotāja no Indijas - budisma un vietējā daoisma mijiedarbībā tapušajām garīguma formām un izpausmēm.

Lekciju programma:


1. Iepazīšanās lekcija
Ievadvārdi par kursa priekšvēsturi. Garīguma jēdziens.
***
Cilvēka apziņas rašanās kā apzinātības paplašināšanās.
Divas evolūcijas dimensijas un iekšejais un ārejais laiks. Tiecība - cilvēka pašpārspēšanas fenomens.
Pasaules uzskats pasaules izjūtas laukā: instinkts, domāšana, intuīcija.
Iekšējās pieredzes avoti: sapņu realitāte, īpašās maņu spējas,
vienotības/ kopības pieredze.

2. Lekcija
Kultūras rašanās starp sakrālo un profāno apziņas pieredzi jaunrades un atmiršanas/entropijas/ laukā.
Daži vēsturiski zīmīgi skatījumi uz kultūru un reliģiju. Garīgā pieredze un kulturas/reliģijas struktūra: teoloģiskās idejas un rituālās
izpausmes. Kults jeb kultūra/reliģija kā process: izcelt, uzturēt un nodod tālāk.

3. Lekcija
Pirmatnējās /arhaiskās pasaules uzskata formas: animisms, fetišisms, totēmisms, šamanisms.
Agrīnais garīgais meklējums: garīgās un enerģētiskās prakses, maģija kā arhaiskā zinātne un
tehnoloģija; ticības intuitīvais misticisms un ticējumu veidošanās.
Eksotēriskais un ezotēriskais.Iniciācija un tās būtība un nozīme senatnē un mūsdienās.

4. Lekcija
Mūžības atslēgas un zīlēšanas spēle: cilvēks, pasaule un pārpasaulīgais no  Senēģiptes un Babilonijas/Divupes atziņām līdz pat ebreju Bībelei un arābu Korānam.  Cilvēka pašizpratnes saistība ar indivīda un sabiedrības dzīves kvalitāti. Senebreju viendievība, senirāņu divdievība (duālisms), grieķu/romiešu daudzdievība, senindiešu vienesība (monisms).

5. Lekcija
Indoeiropeiskā tradīcijas sākotne: senie ārieši, Vēdas un Eiropa.
Dieviškais panteons Vēdās, kosmiskais likums -Rita un varnu/kartu sabiedrības izbūve pēc kosmiskās analoģijas.
Vēdisma rituālā reliģija un jēgas meklējumi Rigvēdā - senakajos cilveces svētajos rakstos. Ziedojuma būtība un vēdu komentāru - Upanišādu rašanās
Brahmaņi ortadoksi, disidenti - šrāmani, joga, dravīdiskās tradīcijas un tantra.

6. Lekcija
Senāko t.i. galveno upanišādu mācība jeb Vēdanta: cilvēka un pasaules būtības saikne.
Nezūdošais zūdošajā: Ātmans, Brahmans un Samsāras ritums.
Dzīves šūpoles starp  morāles normam un pienakumiem (dharmu) un rīcības sekām, celoņsakarībām (karmu). Atbrīves sapnis: mokša( mukti jeb atbrīve) un maija ( jeb esības būtībnas aizplīvurotība).
Pirmais ceļš uz vienotību ar Absolūto pirmsākumu - Zināšanu ceļš (Džņāna marga). Jogas sākotne.

7. Lekcija
Mahabhāratas Bhagavadgīta: jauni garīgās pieredzes apvāršņi.
Šrī Krišnas mācība par nesavtīgas rīcības( karma marga) un mīlošas gādības ( bhakti marga) ceļiem.
Motivācijas, rīcības un apziņas stāvoļu klasifikācija.
Vēdiskais versus Vēdantiskais. Joga starp divām metodēm: Vēdantas pieeju un Tantru. Kundalīni jēdziens.

8. Lekcija

Joga kā viena no klasiskajām sendindijas praktiskās filosofijas skolām. Klasiskā jeb Patandžāli aštanga joga un astoņi jogas rīki.
Jogas sirds: dhārana un dhjāna (koncentrācija un meditācija).
Āsanas un pranajāma: augļi un pārpratumi.
Joga kā garīgā prakse starp Patandžāli jogu, Vēdantas redzējumu un tantru/kundalīni. Katha upanišāda un garīgās sirds noslēpums.

9. Lekcija
Siddhartas Gautamas Budisms un Mahavīras Džainisms: garīgais un
sociālais izaicinājums rituālajām reliģijām, kārtu dalījumam un atziņas dogmātismam.
Starp Gautamu Budu un budām: Mahājānas un
Teravadas  virzieni un to ceļi. Divi ētiskie ideāli - arhats un bodhīsatva.
Tukšums, viedums un līdzcietība: budisma velakās mācības vēsturiskā griezumā starp prātu,
sirdi un rituāliem.

10. Lekcija
Tuvo Austrumu semītiskās ( ebreju/arābu) garīgās tradīcijas koks: Jūdaisms, Islāms. Poteszara efekts - Kristietības divējādais statuss starp divām garīgām tradīcijām.Mozus un Jēzus ētiskais kontrasts: semītiskās un indoeiropeiskās
pieredzes sintēze.
Jūdaistiskais misticisms: no rabīniem, kabalas skolotājiem līdz hasīdu cadikiem.

11. Lekcija
No agrīnās kristīgās askētiskās prakses līdz pareizticīgo hēsihasmam (no sv.Gregorija Palamas līdz sv. Serafimam no
Sarovas) līdz viduslaiku katoliskajam itāļu, vācu un spāņu misticismam ( sv. Asīzes Francisks, Meisters Ekharts, sv.Ignācijs Lojola, sv.
Avilas Terēze u.c.) Mūsdienu kristietība garīguma kontekstā: no Tezē dziedajumiem un kristīgās meditācijas līdz harizmātiski - kristīgajām enerģētiskajām praksēm.

12. Lekcija
Garīgums un misticisms Islāmā - sūfisms. Agrīnās sūfisma skolas un sadursme ar ortodoksiju.
Dievizziņa, askētisms un mīlestība: dervišu dzeja un deja. Rūmī.
Sūfija ceļojuma iezīmes un iekšējās piestātnes.

13. Lekcija
Tālo Austrumu garīgā tradīcija: Debesis un Dao.
Konfūcijs un Laodzi:  starp rituālu disciplīnu un spontāno neiejaukšanos. Iekšejais un ārejais ceļš. Cīņu skolu garīgums.
Vēlina daoisma un budisma mijiedarbība. Iekšējā un ārējā alķīmija. Ci Gun. Čaņ jeb dzen budisma fenomens.
Japāna - Dievietes Amaterasu zeme starp šinto dabisko garīgumu un budismu.

14. Lekcija
Pārskats par atsevišķām izcilām  apskaidrotām personībām nozīmīgāko tradīciju vēsturē: ieskats to dzīvēs un
atziņās. ( izlases veidā, arī pēc vienošanās ar klausītājiem)

15. Lekcija
Jaunākā lappuse reliģiju pasaulē - Bahaī jeb bahaisma rašanās.
Reliģiju un garīgo prakšu perspektīvas cilvēces izaugsmes un tehnoloģiju
attīstības kontekstā. Sektantisms, fundamentālisms un misticisms.
Garīgas prakses kultūra, tās tagadne un nākamība.

* Kurss savā struktūrā, lai arī pamatos sekos iepriekš minētai tēmu
loģikai, tomēr nebūs pilnībā pakļauts tematiskajam plānam striktā veidā,
bet pieļaus tematiskās atkāpes, vadoties pēc lektora un klausītāju
mijiedarbības un ieinteresētības;

Par lektoru

Valdis Svirskis - filosofijas zinātņu maģistrs, filosofijas un reliģisko ideju vēstures pasniedzējs (centrs "Miervidi", Transpersonalās izglitības institūts, Puškina licejs, Sokrata tautskols u.c.)
Valdis lasa lekcijas garīgās prakses kultūras jautājumos Latvijā un ārpus tās robežām. Kopš 1994.gada apgūst Šri Činmoja meditācijas praksi un uz brīvprātības pamatiem vada meditācijas apmācības kopš 2005.gada. Intervijas ar viņu ir publicētas daudzas latvijas preses izdevumos, tāpat viņš ir daudzkārtējs Latvijas radio raidījumu un LTV raidījumu viesis. Brīvajā laikā interesējas par garīgu mūziku, kino un mākslu, mīl skriet un mazliet raksta dzeju.

 

Dalības maksa

Kursa cena par visām 15 lekcijām kopā: 163,50 EUR

Kursu ir iespēja apmaksāt vairākās daļās:
Iepazīšanās lekciju iespējams apmaksāt atsevišķi - 5,50 EUR
Dalības maksa par 2.-8. lekciju - 79 EUR (iemaksa jāveic līdz 2. lekcijai)
Dalības maksa par 9.-15.lekciju - 79 EUR (iemaksa jāveic līdz 9. lekcijai)
Jūs esat aicināti arī apmeklēt atsevišķas lekcijas!
Atsevišķas lekcijas cena: 14 EUR (izņemot iepazīšanās lekciju)

 

Audio lekciju cena ar 70% atlaidi - 49 EUR

Audio lekcijas būs pieejamas Jūsu tiešsaistes kontā 6 mēnešus no iegādes brīža. Jums ir iespēja pagarināt kursa klausīšanās abonementu par 5 EUR mēnesī.

 

Reģistrācija

Pēc pieteikuma saņemšanas mēs ar jums sazināsimies, lai precizētu reģistrācijas, kursa apmaksas un piedalīšanās nosacījumus. Reģistrācija ir pabeigta pēc apmaksas veikšanas.

Vietu skaits lekciju kursa grupā ir ierobežots, tāpēc aicinām pieteikties savlaicīgi!

Pieteikties